Bổ sung casino, Banyan Tree Residences hút giới đầu tư