Hành trình lan tỏa cảm xúc bản địa với Laguna Lăng Cô