Không đơn thuần để trải nghiệm, Laguna Lăng Cô mang tính xu hướng trong từng sản phẩm